fbpx

Ảnh hưởng của GA3 đến cây hoa lan Ngọc Điểm

Hoa Lan Ngọc Điêm

Thí nghiệm: Ảnh hưởng của nồng độ phun GA3 đến sinh trưởng, phát triển của cây hoa lan Ngọc Điểm trên vườn sản xuất.

– Gồm 5 công thức:
CT1: 0 ppm (ĐC)
CT2: 100 ppm
CT3: 150 ppm
CT4: 200 ppm
CT5: 250 ppm

– Thí nghiệm trên cây hoa lan Ngọc Điểm 1 và 2 năm tuổi.

      GA3 được sử dụng trong thí nghiệm là dạng 98% nguyên chất. Sau khi pha ở các nồng độ thí nghiệm được phun ở 3 thời điểm: ngày 10/3, tháng 10/6, tháng 10/9. Mỗi thời điểm phun 2 lần cách nhau 15 ngày/lần. Phun ướt đều trên lá. Lượng dung dịch phun là 150ml/3m2 ô thí nghiệm.

– Điều kiện thí nghiệm là tối ưu:

     Cây hoa lan Ngọc Điểm được trồng trong điều kiện nhà lưới đơn giản. Che 2 lớp lưới đen vào mùa hè. Cây được tưới bằng nước giếng khoan có lọc. Tưới 1 ngày một lần vào buổi sáng, cây được trồng trên chậu thang gỗ 3 cây/chậu. Giá thể trồng là: rong biển + than hoa + củi vụn, tưới nước 2 ngày 1 lần. Phân bón sử dụng là phân HT orchid 222(21:21:21). Tưới 5 ngày 1 lần, giai đoạn ra hoa tưới phân Orchid 2 (6:30:30) 7 ngày 1 lần. Nồng độ 0,1%. Cây được quây ni lông chống rét vào mùa đông (tháng 12 đến tháng 2 năm sau).

– Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB), 3 lần lặp lại, diện tích ô thí nghiệm là 3m2, tương ứng với 54 cây.

– Thời gian thực hiện: Tháng 3/2012 – 2/2014, tại Viện Nghiên cứu Rau quả.
Hoa Lan Ngọc Điêm
Hoa lan ngọc điểm – Rhynchostylis_gigantea


Kết quả thí nghiệm:
Ảnh hưởng của nồng độ phun GA3 đến sinh trưởng và ra hoa của giống hoa lan Ngọc Điểm Trắng Đốm Tím.

     Cây hoa hoa lan Ngọc Điểm trong điều kiện miền Bắc Việt Nam vào thời kỳ phát triển hoa cây thường phải trải qua các đợt gió mùa đông Bắc. Nhiệt độ thấp nhất trong năm. Dẫn đến thời gian phát triển hoa kéo dài (từ 80-100 ngày). Do vậy mà hoa hoa lan Ngọc Điểm thường nở sau Tết Nguyên Đán. Đặc biệt là ở những năm lạnh sớm và lạnh sâu thì hoa lan Ngọc Điểm thường nở sau Tết từ 7-10 ngày. Từ kết quả nghiên cứu về tương quan sinh trưởng giữa lá và chất lượng hoa lan Ngọc Điểm. Ứng dụng phun GA3 cho cây với mục đích tăng sinh trưởng của lá từ đó tăng chất lượng hoa đồng thời kích thích cây ra hoa sớm. Để hoa nở vào đúng dịp Tết Cổ Truyền của Việt Nam. Làm tăng giá trị và hiệu quả kinh tế của cây hoa lan Ngọc Điểm. Đáp ứng nhu cầu của thị trường là rất thiết thực.

1. Ảnh hưởng của nồng độ GA3 đến sinh trưởng của cây hoa lan Ngọc Điểm

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các nồng độ phun GA3 đến sinh trưởng của cây 1 và 2 năm tuổi được thể hiện qua bảng 1.

Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ phun GA3 đến sinh trưởng của cây hoa lan Ngọc Điểm.
(Năm 2012-2013, tại Gia Lâm – Hà Nội)

 
Hoa Lan Ngọc Điêm
 
     Kết quả cho thấy: phun GA3 ở các nồng độ khác nhau cho cây ở cả giai đoạn 1 năm tuổi và 2 năm tuổi đều có tác dụng làm tăng sinh trưởng lá và rễ so với đối chứng.
Đối với cây hoa lan Ngọc Điểm 1 năm tuổi. Phun GA3 với nồng độ 150ppm cho kết quả tốt nhất. Số lá đạt 5,8 lá. Chiều dài lá đạt 22,6cm. Số rễ 5,3 rễ, chiều dài rễ 38,5cm. Đối với cây 2 năm tuổi phun với nồng độ 200ppm cho kết quả tốt nhất. Số lá đạt 7,1 lá, chiều dài lá đạt 32,1cm. Số rễ 6,3 rễ, chiều dài rễ 53,5cm. Các chỉ tiêu về chiều rộng lá, đường kính rễ không có sự khác biệt giữa các công thức.
 
Hoa Lan Ngọc Điểm Rhynchostylis_Gigantea
Hình 2. Thí nghiệm phun GA3 trên cây 2 năm tuổi

2. Ảnh hưởng của nồng độ GA3 đến thời gian ra hoa và chất lượng hoa lan Ngọc Điểm

     Theo dõi khả năng ra hoa và chất lượng hoa của cây hoa lan Ngọc Điểm 1 năm tuổi khi phun GA3 ở các nồng độ khác nhau cho thấy: Tỷ lệ cây ra hoa đạt từ 35-47%. Trong khi ở công thức đối chứng cây không ra hoa. Tỷ lệ ra hoa cao nhất khi phun GA3 với nồng độ 150ppm là 47%. Thời gian xuất hiện mầm hoa ở các nồng độ GA3 khác nhau cũng khác nhau từ 6 đến 9 ngày, phun GA3 với nồng độ cao nhất (250ppm) mầm hoa xuất hiện sớm nhất (ngày 26/10). Sớm hơn 9 ngày so với công thức phun ở nồng độ 100ppm. Các chỉ tiêu về chất lượng hoa cũng đạt cao nhất ở công thức phun GA3 với nồng độ 150ppm: chiều dài cành đạt 16,7cm, số hoa/cành đạt 26,2 hoa. Các chỉ tiêu đường kính hoa, đường kính cành không có sự sai khác giữa các nồng độ phun GA3.

      Như vậy, phun GA3 (nồng độ 150ppm) cho cây hoa lan Ngọc Điểm 1 năm tuổi có tác dụng kích thích sinh trưởng số lá, chiều dài lá, số rễ, chiều dài rễ. GA3 còn có tác dụng kích thích cây nhanh ra hoa. Rút ngắn thời gian từ trồng đến ra hoa từ 3 năm xuống còn 2 năm. Mầm hoa ra sớm hơn 5 ngày (ngày 2/11). Tỷ lệ ra mầm hoa đạt 47%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Jean Cardoso et al. (2012) [48].

Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ phun GA3 đến thời gian ra hoa và chất lượng hoa lan Ngọc Điểm 

 

(Tháng 11/2012-2/2013 và tháng 11/2013-2/2014, tại Gia Lâm – Hà Nội)
 
Capture3

     Theo dõi khả năng ra hoa và chất lượng hoa của cây hoa lan Ngọc Điểm 2 năm tuổi khi phun GA3 ở các nồng độ khác nhau cho thấy:

     Tỷ lệ cây ra hoa đạt từ 75-80% trong khi ở công thức đối chứng chỉ đạt 51%. Tỷ lệ ra hoa cao nhất khi phun GA3 với nồng độ 200ppm là 80%. Thời gian xuất hiện mầm hoa ở các nồng độ GA3 khác nhau cũng khác nhau từ 8 đến 18 ngày. Phun GA3 với nồng độ cao nhất 250ppm, mầm hoa xuất hiện sớm nhất (ngày 23/10), sớm hơn 18 ngày so với đối chứng. Với công thức phun GA3 nồng độ 200ppm cho mầm hoa ra sớm hơn 1 5 ngày so với đối chứng là có ý nghĩa nhất.
Các chỉ tiêu về chất lượng hoa đạt cao nhất ở công thức phun GA3 với nồng độ 200ppm. Chiều dài cành đạt 24,1cm, số hoa/cành đạt 34,6 hoa, trong khi đối chứng chỉ đạt chiều dài cành 16,7cm và 26,1 hoa/cành. Đường kính hoa, đường kính cành và độ bền hoa không có sự sai khác giữa các công thức.
Hoa Lan Ngọc Điểm Rhynchostylis_Gigantea
 
                                         Cây 3 năm tuổi phun GA3 nồng độ 150ppm         Cây 3 năm tuổi phun GA3 nồng độ 200ppm

     Như vậy, GA3 có tác dụng kích thích sinh trưởng lá, rễ cho cây hoa lan Ngọc Điểm 2 năm tuổi. Tăng tỷ lệ ra hoa từ 51% lên 75-80%. Mầm hoa ra sớm hơn so với đối chứng từ 8-18 ngày. Công thức phun GA3 với nồng độ 200ppm cho kết quả tốt nhất. Số lá nhiều, lá dài (32,1cm). Tỷ lệ ra hoa cao (80%). Cành hoa dài (24,1cm). Số hoa/cành lớn (34,6 hoa). thời gian xuất hiện mầm hoa sớm hơn 15 ngày so với đối chứng.

      Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Phengphachanh et al. (2012) [62], các tác giả đã kết luận: trong điều kiện ngày ngắn. Việc phun bổ sung GA3 cho cây hoa lan Ngọc Điểm có tác dụng làm tăng chiều dài lá và kích thích cây ra hoa sớm. GA3 có tác dụng làm giảm axít abscisic (ABA) trong lá và làm tăng hàm lượng trans-Zeatin Riboside (T-ZR) liên quan đến ra hoa sớm của cây hoa lan Ngọc Điểm. Tác giả Jean Cardoso et al. (2012) [48] cho rằng: Việc áp dụng GA3 phun lên lá lan Hồ Điệp ở nồng độ 0,125, 250, 500 và 1000mg/l làm chiều dài lá tăng lên đáng kể khi sử dụng GA3 ở nồng độ thấp, nhưng chiều rộng lá giảm. Phun GA3 nồng độ 125mg/l cho kết quả tốt nhất, thúc đẩy ra hoa sớm và chất lượng hoa phong lan lai này.

     Trong thí nghiệm này, khoảng 50% các cây xử lý với GA3 đã ra hoa sớm hơn khoảng 6-12 tháng so với các cây không được xử lý.

 
Capture5 2
Hình 5. Hệ số tương quan giữa chiều dài lá với chiều dài cành hoa khi phun GA3
      
     Tương quan giữa chiều dài lá và chiều dài cành hoa sau khi phun GA3 là tương quan thuận, chặt với hệ số tương quan là R2 là 0,7781.

 

Trích luận án tiến sĩ Nông nghiệp – Đinh Thị Dinh 
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav