fbpx

Tương quan giữa sinh trưởng của rễ, lá với một số chỉ tiêu về hoa của giống lan Đai Châu

Capture5 8

Nghiên cứu tương quan giữa sinh trưởng của rễ, lá với một số chỉ tiêu về hoa của giống lan Đai Châu Trắng Đốm Tím.

 
Hoa Lan Đai Châu

Phương pháp lấy mẫu và phân tích: Lấy mẫu ngẫu nhiên 30 cây ở cùng điều kiện trồng, chăm sóc tại Gia Lâm – Hà Nội. Cây 3 năm tuổi, đang trong giai đoạn nở hoa. Theo dõi các chỉ tiêu về chiều dài lá, chiều dài rễ, chiều dài cành hoa, số hoa trên cành. Tính hệ số tương quan Pearson (r), hệ số xác định r
2, phương trình hồi quy bằng phương pháp phân tích tương quan trên chương trình Excel 2010. Đánh giá hệ số tương quan.
Thời gian thực hiện: Tháng 4/2012 – 2/2013.

Kết quả nghiên cứu:Tương quan giữa khả năng sinh trưởng lá, rễ với một số chỉ tiêu về hoa của giống lan Đai Châu Trắng Đốm Tím

Hệ số tương quan giữa chiều dài lá, chiều dài rễ với chiều dài cành hoa và số hoa/cành được ghi nhận ở bảng 1 và hình 2, hình 3 và hình 4:
Bảng 1. Hệ số tương quan giữa lá, rễ với hoa của giống Châu Trắng Đốm Tím
(Năm 2012, giống lan Đai Châu Trắng Đốm Tím)

Hoa Lan Đai Châu

 

1.     Hình 2. Hệ số tương quan giữa chiều dài lá với chiều dài rễ lan Đai Châu

 

Capture2 12
Hình 3. Hệ số tương quan giữa chiều dài lá với chiều dài cành hoa lan Đai Châu
 
Capture3 8
Hình 4. Hệ số tương quan giữa chiều dài lá với số hoa trên cành lan Đai Châu
Capture4 8
Hình 5. Hình ảnh về tương quan giữa chiều dài lá và chiều dài cành hoa
 
Hoa Lan Đai Châu
     Từ kết quả nghiên cứu cho thấy tương quan giữa chiều dài lá và chiều dài rễ là không chặt (R2<0,5). Tương quan giữa chiều dài lá và chiều dài cành hoa, giữa chiều dài lá và số hoa/cành là tương quan thuận, chặt (R2>0,5,a>0).
Kết quả trình bày trên đây cho thấy: muốn tăng chất lượng hoa lan Đai Châu, giống Trắng Đốm Tím (chiều dài cành hoa lớn, số hoa/cành nhiều) thì điều cần thiết là phải tác động các biện pháp kỹ thuật làm tăng chiều dài lá.
     Điều này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của tác giả Jean Cardoso et al.(2012) trên giống lan Hồ Điệp lai (Phalaenopsis FSNT ‘Dai-Itigo)[48].
 
 
Trích luận án tiến sĩ Nông nghiệp – Đinh Thị Dinh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avav